Privacyverklaring B-tax

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

B-tax verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang.

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

– uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken voor legitieme doeleinden;
– uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven in gevallen waarin uw toestemming is vereist, wanneer u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt of wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
– uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan strikt noodzakelijk;
– uitsluitend met derde partijen werken die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan;
– uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan respecteren;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

B-tax verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam,
– aanspreektitel,
– adresgegevens,
– telefoonnummer,
– e-mailadres,
– voorkeuren voor specifieke diensten.

Wij verwerken geen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind draagt.

Gegevensverwerking:

B-tax heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwerken omdat wij ons kunnen baseren op de volgende wettelijke grondslagen:

– Toestemming van de betrokken persoon.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

B-tax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening.
– Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

B-tax neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn:

B-tax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar nadat u voor het laatst gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt.

Gegevens delen met derden:

In sommige gevallen moeten wij onze werkzaamheden uitbesteden aan derden. Als deze derden persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken doen wij dit uitsluitend met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. B-tax blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

B-tax verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten:

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

– het recht op inzage;
– het recht op aanpassing;
– het recht op verwijdering;
– het recht op beperking van de verwerking;
– het recht op bezwaar te maken tegen verwerking;
– het recht om uw gegevens te laten overdragen.

Tevens heeft u het recht om wanneer u eerder akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens dit akkoord ten allen tijden weer intrekken.

U kunt een verzoek om bovengenoemde rechten uit te oefenen sturen naar: info@btax.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij dit aan u toelichten.

Website bezoek:

B-tax gebruikt functionele en analytische cookies op zijn website om informatie over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Beveiliging:

B-tax heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen zijn uitgerust met antivirus, antimalware en firewall software die voorzien zijn van de laatste software- en beveiligingsupdates, medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gescreend op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Contact:

Als u vragen of klachten heeft omtrent deze privacyverklaring, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

– telefonisch: 070-5119300;
– per e-mail: info@btax.nl;
– via bezoek op ons kantoor aan de Maalsteenkreek 11 te Wassenaar (uitsluitend op afspraak).

Wij zullen uw klachten vertrouwelijk behandelen.

Tevens heeft u de mogelijkheid om, wanneer u vindt dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

B-tax behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

Download privacyverklaring Nederlands / English  (.pdf)